Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Miraculos Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Miraculos Oy
Y-tunnus 1107719-3
Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pia Immonen, info(a)kcprofessional.fi, +358 201 410 410

3. Rekisterin nimi
Miraculos Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, asiakassopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja Miraculos Oy:n oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, markkinointi, tiedottaminen ja tilausten toimitus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), osto-, maksu- ja tilaustiedot. Tekniset tiedot kuten IP-osoite, aikavyöhyke- ja sijaintiasetukset, liikkuva data, käyttöjärjestelmä ja selaimen tyyppi, sekä muu soveltuva teknologia laitteissa, joiden avulla kirjaudut tälle sivustolle. Käyttöhistoria joka kertoo kuinka käytät verkkosivustoamme

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sekä asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (uutiskirjetilaus). 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Miraculos Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Miraculos Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Miraculos Oy:lle. Miraculos Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Miraculos Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Miraculos Oy:lle. Miraculos Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Miraculos Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).